Peny, tmely, lepidlá - stavebná chémia, na ktorú sa môžete spoľahnúť.


PU školenie

Bezpečné používanie výrobkov s obsahom diizokyanátu vyšším ako 0,1 hm. %.

Výrobky sú viditeľne označené na obale:
"Od 24. augusta 2023 sa vyžaduje primeraná odborná príprava na priemyselné alebo profesionálne použitie."

Od 24. augusta 2023 je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby všetci priemyselní alebo profesionálni používatelia úspešne absolvovali školenie o bezpečnom používaní diizokyanátov pred použitím látky alebo zmesi.
Dodávatelia týchto výrobkov by mali informovať konečných spracovateľov o povinnosti vyškoliť pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s uvedenými výrobkami pri práci.
Na účely tejto položky termín "priemyselní a profesionálni používatelia" znamená akéhokoľvek pracovníka alebo osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná zaobchádzanie s diizokyanátmi ako takými, ako zložkami iných látok alebo v zmesiach na priemyselné a profesionálne použitie, alebo vykonávanie dohľadu nad nimi.
Nariadenie sa vzťahuje na polyuretánové výrobky Soudal:
Montážne a lepiace peny (Soudafoam, Flexifoam, Soudatherm, Soudabond, Etics, Roof, Peri Bond)
Polyuretánové lepidlá (Purocol, Konštrukčné lepidlo 60A, PU lepidlo 66A, 40P, 45P, PU Construct)
Tmely: Klampiarsky tmel, Konštrukčný tmel, Soudaflex, Carbond
 
PU školenie SOUDAL:
https://pu-training.com/9900000-cz/

Školiaca platforma pre bezpečné používanie diizokynatátov:
https://www.safeusediisocyanates.eu/cs/

K stiahnutiu brožúra pre vystavenie na pracovisku: